Avís legal

Avís Legal       

Club Tennis Sant Gervasi 1917

L’ús d’aquest lloc web, www.tennissantgervasi.com, implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web www.tennissantgervasi.com sent el seu titular Club Tennis Sant Gervasi 1917 amb CIF G08313546.

Club Tennis Sant Gervasi 1917 està constituïda en relació a la protecció de dades d’acord amb els requisits de la legislació vigent:

– Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte al tractament de Dades Personals.

– Llei Orgànica 3/2018 LOPD-GDD de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets  Digitals.    

– Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

 

En compliment del que disposa el Reglament Europeo 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, i la Llei Orgànica 3/2018, LOPD-GDD Club Tennis Sant Gervasi 1917, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a l’emplenar qualsevol dels formularis de la secció Contacte, es recolliran a les nostres bases de dades sent responsable Club Tennis Sant Gervasi 1917.

 

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament en els termes i en les condicions que preveu la normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a Club Tennis Sant Gervasi 1917 situada a Can Marlés, s/n, 08960, Sant Just Desvern, Barcelona, o si ho prefereix amb un e-mail a info@tennissantgervasi.com.

De conformitat amb l’article 32 del RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, Club Tennis Sant Gervasi 1917 ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia del risc de les operacions de tractament realitzades.

Club Tennis Sant Gervasi 1917 es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l’article 30.2 del RGPD.

Li demanem que comuniqui immediatament a Club Tennis Sant Gervasi 1917 qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest Avís Legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l’entitat o ofertes comercials d’altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de Club Tennis Sant Gervasi 1917 que pugui ser del seu interès . De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, en omplir qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dona el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a Club Tennis Sant Gervasi 1917 perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través del correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a Club Tennis Sant Gervasi 1917 a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per la seva identificació: nom i adreça.

Club Tennis Sant Gervasi 1917 es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-només per a les finalitats indicades.

Així mateix, l’informem que Club Tennis Sant Gervasi 1917 té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o del medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats.

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular del mateix i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i/o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel mer fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, Club Tennis Sant Gervasi 1917, no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

L’usuari quan accedeix al lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Club Tennis Sant Gervasi 1917 no garanteix ni la rapidesa, ni la interrupció, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Usuari

La utilització d’aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa. Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i ús a www.tennissantgervasi.com o qualsevol de les seves pàgines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en l’avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, quedant el Club Tennis Sant Gervasi 1917 facultat per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos pel Club Tennis Sant Gervasi 1917 per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes pel Club Tennis Sant Gervasi 1917 contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Club Tennis Sant Gervasi 1917 per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pugui correspondre.

Serveis de Contractació per Internet

Certs continguts de la website del Club Tennis Sant Gervasi 1917 contenen la possibilitat de contractació per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte pel Club Tennis Sant Gervasi 1917.

 

Crèdits del website          

Club Tennis Sant Gervasi 1917

© Dret de propietat i copyright

Club Tennis Sant Gervasi 1917

G08313546

info@tennissantgervasi.com

Can Marlés, s/n

08960  Sant Just Desvern    Barcelona   ( Spain)

Telf. 933712562